Bộ KH&CN hướng dẫn triển khai đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp đang được đẩy mạnh tại Việt Nam.

Căn cứ Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/5/2016 về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” (Đề án 844), Bộ KH&CN mới đây đã ban hành tài liệu hướng dẫn triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Theo Bộ KH&CN, việc triển khai Đề án 844 tại các Bộ, ngành, địa phương cần phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của quốc gia và của Bộ, ngành, địa phương; đặt ra những ưu tiên rõ ràng cho những hoạt động phù hợp với thực trạng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Có khả năng lồng ghép các giải pháp triển khai Đề án vào các chương trình, đề án, dự án khác của Bộ, ngành, địa phương; đảm bảo tính cụ thể và khả thi về thời gian, phạm vi, lĩnh vực, khu vực triển khai thực hiện, sản phẩm, nguồn lực, kết quả dự kiến…

Việc triển khai Đề án được xây dựng và thực hiện theo các hướng tiếp cận chính như có sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn; tiếp cận đa ngành trong đó ưu tiên các ngành thuộc lợi thế cạnh tranh của địa phương và xác định được thị trường lớn (ví dụ: CNTT, du lịch, nông nghiệp…; tiếp cận tổng hợp: dựa trên các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình hiện có. 

Bộ KH&CN hướng dẫn triển khai đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Để thực hiện Đề án 844, các Bộ, ngành, địa phương có thể chỉ định cơ quan đầu mối để tham mưu cho Bộ trưởng/Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án.

Tổ chức quán triệt chủ trương, yêu cầu về việc triển khai Đề án 844. Nội dung cần quán triệt những khái niệm và nội dung cơ bản trong quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

Thực trạng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đánh giá dựa theo 5 tiêu chí gồm Chính phủ và môi trường pháp lý, nguồn nhân lực, mật độ, văn hoá và vốn đầu tư.

Dựa trên mức độ của 5 tiêu chí trên, Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được chia làm 7 cấp độ: Hệ sinh thái mới hình thành (cấp độ 1); hệ sinh thái cơ bản (cấp độ 2); Hệ sinh thái tăng tốc (cấp độ 3); hệ sinh thái đã hình thành (cấp độ 4), hệ sinh thái hoạt động hiệu quả (cấp độ 5), hệ sinh thái phát triển (cấp độ 6) và cấp độ 7 là hệ sinh thái triển vọng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống